Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи (Behavioural Economics: Development, Condition and Perspectives)

25 Pages Posted: 22 Mar 2018

See all articles by Dimitar Kanev

Dimitar Kanev

Varna Free University 'Chernorizets Hrabar'

Venelin Terziev

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria

Date Written: December 2017

Abstract

Bulgarian Abstract: Студията разглежда мястото на поведенческата икономика в структурата на икономическите знания и практиката на държавното регулиране. Защитава се тезата, че неокласицизмът е удачен нормативен подход за анализ на човешкото поведение, но в отговорите на дескриптивните, диагностичните, прогностичните и перспективните въпроси сравнителните предимства са на страната на поведенческата икономика. Про- следяват се историческите корени, накратко се представят идеите на поведенческата икономика за ограничените рационалност, воля и егоизъм, както и приносът на пове- денческия подход към идеологията и практиката на държавната намеса. Представена е идеята за либертарианския патернализъм и ролята й за трансформацията на „държава на благосъстоянието“ в придобиващата все по-ясни измерения „нова патерналистична държава“.

English Abstract: The study examines the place of behavioural economics in the structure of economic science and the practice of state regulating. The thesis that neoclassicism is an appropriate normative approach for analysing human behaviour is defended but the comparative advantages are on the side of behavioural economics in the answers of descriptive, diagnostic, prognostic and perspective issues. It tracks the historical roots, the ideas of behavioural economics for the limited rationality, will and egoism are presented in short as well as the contribution of behavioural approach to the state’s intervention ideology and practice. The libertarian paternalism idea and its role for the transformation of ‘a state of wealth’ into the ‘new paternalistic state’ that is increasingly gaining clear outlines are presented.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: behavioural economics, libertarian paternalism, nudge

JEL Classification: D03, E03, B59

Suggested Citation

Kanev, Dimitar and Terziev, Venelin, Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи (Behavioural Economics: Development, Condition and Perspectives) (December 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3142900 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3142900

Dimitar Kanev

Varna Free University 'Chernorizets Hrabar' ( email )

KK
Varna, 9007
Bulgaria

Venelin Terziev (Contact Author)

Georgi Rakovski Military Academy, Sofia, Bulgaria ( email )

Sofia, 1000
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
138
Abstract Views
1,034
rank
264,793
PlumX Metrics