Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος(2018), «Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική σε ιστορική προοπτική», στο, Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, Χαράλαμπος Οικονόμου, Χριστόφορος Σκαμνάκης& Μαρίνα Αγγελάκη (επιμ.), Κοινωνική Πολιτική, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα 2018,σσ.21-58, ISBN 978- 960- 6619- 83- 0 ('Welfare State and Social Policy in Historical Perspective')

in Sakellaropoulos Theodoros, Charalambos Economou, Christoforos Skamnakis & Marina Angelaki (eds.), Social Policy, Dionicos Publishers, Athens 2018,pp. 21-58, in Greek

40 Pages Posted: 18 Jan 2019

Date Written: July 5, 2018

Abstract

Greek Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο του εγχειριδίου που δημοσιεύτηκε με την επιμέλεια του Θοδ.Σακελλαρόπουλου κ.α με τίτλο "Κοινωνική Πολιτική".Ο συγγραφέας αντλώντας από την Κοινωνική Ιστορία και Πολιτική Οικονομία διατυπώνει την άποψη ότι το κοινωνικό κράτος εμφανίστηκε ως ένα απαραίτητο, συνοδευτικό χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής ανάπτυξης.Σε αντίθεση προς την νεοφιλελεύθερη προσεγγιση που υποστηρίζει την εξαφάνιση ή και μείωση του κοινωνικου κράτους σήμερα , ο συγγραφέας ,στη βάση ισχυρών στοιχείων, υπογραμμίζει την επίμονη παρουσία του σε όλες σχεδόν τις χώρες της αναπττυγμένης ζώνης.Ωστόσο,οικονομικές ,κοινωνικές,δημογραφικές κ.α αλλαγές ωθούν συνεχώς προς την επαναχαράξη και μεταρρύθμιση των δομών και λειτουργειών του.

English Abstract: The Chapter is the first introductory chapter of a text book recently edited by Sakellaropoulos Theodoros, et allia on Social Policy. On the ground of Social History and Political Economy, it argues that the emergence of the welfare state is an inevitable characteristic of the capitalist development, which expresses the rise of the modern society. Contrary to the neoliberal arguments that support the decline or disappearance of the welfare state, the chapter relies on historical data and evidence to prove its persistence in all countries. However, significant changes in the economy, society, demographics, and family areas are causing important recalibrations and reforms.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: social policy, welfare state, welfare capitalism

JEL Classification: H25, H44, H41, H51, H53, I13, I18, I24, J11, J14, J12, J18, J26, J3, J5, K31, K37

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros, Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος(2018), «Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική σε ιστορική προοπτική», στο, Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, Χαράλαμπος Οικονόμου, Χριστόφορος Σκαμνάκης& Μαρίνα Αγγελάκη (επιμ.), Κοινωνική Πολιτική, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα 2018,σσ.21-58, ISBN 978- 960- 6619- 83- 0 ('Welfare State and Social Policy in Historical Perspective') (July 5, 2018). in Sakellaropoulos Theodoros, Charalambos Economou, Christoforos Skamnakis & Marina Angelaki (eds.), Social Policy, Dionicos Publishers, Athens 2018,pp. 21-58, in Greek , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3310372

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
246
Abstract Views
557
rank
159,304
PlumX Metrics